Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

0

Cookies verklaring

LILIANEWIJNKELDER.NL
Westerkwartier 31
5235JK Den Bosch
NEDERLAND
LILIANEWIJNKELDER.NL
INFO@LILIANEWIJNKELDER.NL
KVK 05034876

 1. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
  A. Cookies
  i. Lilianewijnkelder.nl gebruikt verschillende cookies op haar website. Een cookie is een klein
  tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de
  browser van uw computer, tablet of smartphone.
  ii. Er bestaan verschillende soorten cookies:
  a. Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze
  zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw
  voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website
  en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
  b. Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden.
  Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverleners
  zoals Google Analytics.
  c. Tracking cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de
  cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij
  eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties
  worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor
  een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel
  kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.
  B. Cookiemelding en wat als u niet van cookies houdt
  i. Uw cookie-instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf
  ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van
  cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats
  na toestemming door middel van een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt
  uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.
 2. COOKIEOVERZICHT
  A. Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn
  i. De website van Lilianewijnkelder.nl maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke
  zijn weergegeven in onderstaande tabel.
  ii. In totaal zijn er op Lilianewijnkelder.nl 51 verschillende cookies aanwezig. De volgende
  cookies kunnen bij een bezoek aan de website van Lilianewijnkelder.nl op de harde schijf
  van de bezoeker worden geplaatst:
  B. Cookietabel
  Naam Type(s) Cookies Bewaartermijn
  Bing Functioneel,
  Analytisch,
  Tracking
  _uetsid
  _uetvid
  MUID
  22 uur
  1 jaar
  1 jaar
  Bing gebruikt verschillende cookies. Verzamelde gebruikersgegevens worden specifiek aan
  de gebruiker of het apparaat aangepast. De gebruiker kan ook buiten de geladen website
  worden gevolgd waardoor een beeld ontstaat van het gedrag van de bezoeker.
  CookieCode Functioneel PraivacyAudit
  PraivacyCookieConsent
  1 jaar
  1 jaar
  In de cookie PraivacyCookieConsent worden uw voorkeuren wat betreft het toestaan van
  cookies geregistreerd. Middels de cookie PraivacyAudit kunt u op anonieme wijze later
  terugzoeken welke toestemming u heeft gegeven voor het plaatsen van cookies.
  Facebook Tracking _fbp
  c_user
  fr
  xs
  3 maanden
  Einde sessie
  3 maanden
  Einde sessie
  Facebook gebruikt verschillende cookies. Verzamelde gebruikersgegevens worden speci􀁁iek
  aan de gebruiker of het apparaat aangepast. De gebruiker kan ook buiten de geladen website
  worden gevolgd waardoor een beeld ontstaat van het gedrag van de bezoeker.
  Google Functioneel,
  Analytisch,
  Tracking
  __Secure-3PAPISID
  __Secure-3PSID
  __Secure-APISID
  __Secure-HSID
  __Secure-SSID
  _gcl_au
  _GRECAPTCHA
  1P_JAR
  APISID
  HSID
  NID
  SAPISID
  SID
  sid
  Einde sessie
  Einde sessie
  Einde sessie
  Einde sessie
  Einde sessie
  3 maanden
  6 maanden
  Einde sessie
  Einde sessie
  Einde sessie
  Einde sessie
  Einde sessie
  Einde sessie
  Einde sessie
  Dit zijn cookies geplaatst door Google voor het gebruik van Google Maps en Google Adwords.
  Zo worden o.a. voorkeuren per bezoeker opgeslagen, beschermen ze tegen ongeautoriseerde
  toegang en maken ze inzichtelijk welke door Google Adwords ingezette media effectief is.
  Lees hier op welke manier Google uw persoonsgegevens gebruikt.
  Google
  Analytics
  (anon.)
  Analytisch
  (anoniem)
  Google gebruikt de _ga cookie om de website beheerder een beeld te geven over de
  bezoekersstromen via de dienst Google Analytics. De _gat cookie zorgt ervoor dat er niet een
  ongelimiteerd aantal verzoeken wordt verstuurd om gegevens door te geven. Uw IP-adres is
  gemaskeerd, waardoor u als bezoeker anoniem blijft.
  Magento Functioneel,
  Tracking
  form_key
  mage-cache-sessid
  mage-cache-storage
  mage-cache-storage-section-invalidation
  mage-messages
  product_data_storage
  recently_compared_product
  Einde sessie
  22 uur
  22 uur
  22 uur
  22 uur
  22 uur
  22 uur
  recently_compared_product_previous
  recently_viewed_product
  recently_viewed_product_previous
  section_data_ids
  X-Magento-Vary
  22 uur
  22 uur
  22 uur
  22 uur
  Einde sessie
  De website maakt gebruik van Magento als webshopplatform. De cookies die worden
  geplaatst maakt het de website mogelijk om de webshop effectief te beheren en bezoekers in
  staat te stellen om hun aankopen af te ronden, onthouden en ingevoerde gegevens te
  verwerken.
  Site
  Cookies
  Functioneel PHPSESSID Einde sessie
  Deze cookies houden ingevoerde gegevens op de website bij, zodat het gebruik van de
  website makkelijker is voor de gebruiker. Hierbij kan worden gedacht aan inloggegevens,
  gegevens die worden ingevuld op formulieren en het opslaan van voorkeuren.
  Zopim Functioneel __zlcmid 1 jaar
  Wordt door Zopim gebruikt om vertrouwd chatverkeer te blijven houden terwijl de
  websitebezoeker verschillende pagina’s op de site bezoekt of als de bezoeker op een later
  moment terugkeert op de site.
 3. GOOGLE ANALYTICS
  A. Google
  i. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende
  bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken
  deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover
  maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
  ii. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
  wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
  Lilianewijnkelder.nl heeft hier geen invloed op.
  iii. U kunt hier lezen op welke manier Google uw persoonsgegevens gebruikt en voor
  welke doeleinden deze worden ingezet.
  B. Privacy-instellingen
  i. Door middel van deze cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van dit type
  cookie.
  ii. Lilianewijnkelder.nl heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
  iii. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar uw
  IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie wel herleidbaar blijft.
  iv. Wij hebben Google toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met
  overige producten of diensten van Google (zoals o.a. Adwords, DoubleClick).
 4. WEBSITES VAN DERDEN EN WIJZIGINGEN
  A. Deze cookieverklaring is niet van toepassing
  i. Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.
  Het is voor Lilianewijnkelder.nl niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een
  betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens.
  ii. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites
  gebruik te maken.
  iii. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden
  gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige
  versie van deze cookieverklaring is 20210609.
 5. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
  A. Uw rechten
  i. U heeft het recht om:
  a. uw persoonsgegevens in te zien;
  b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
  c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
  d. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
  e. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
  f. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 6.
  ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Lilianewijnkelder.nl
  hebben, stuur dan een verzoek naar info@lilianewijnkelder.nl
  iii. Lilianewijnkelder.nl wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan.
  Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of
  verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van
  uw privacy verzoekt Lilianewijnkelder.nl u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
  readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
  Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
  iv. Lilianewijnkelder.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw
  verzoek reageren.
 6. KLACHTRECHT
  A. Interne behandeling
  i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt
  Lilianewijnkelder.nl u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw
  klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@lilianewijnkelder.nl.
  B. Autoriteit Persoonsgegevens
  i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om
  een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen
  van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
  Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website via:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-
  persoonsgegevens

Ben je 18 of ouder?